1.       Dopasuj definicje :

-zbędne podróże                             -zadania które można wykonać stosując rozwiązania alternatywne, np. konferencje telefoniczne , internetowe , wideorozmowy.

-obarczenie się problemami

podwładnych                                   - pozwalanie podwładnym na delegowanie problemów na zwierzchnika

 

-lęk przed niepowodzeniem      -duże, nowe, trudne zadania wywołują zwlekanie z ich rozpoczęciem.

 

-Zwlekanie                                        -nawyk opóźniania lub odkładania czegoś, co powinno być zrobione w danej chwili.

 

2.       Formułowanie skomplikowanych, ale jasnych celów i zadań jest istota zarządzania.

  FAŁSZ

3.       Kluczowymi czynnikami w zarządzaniu czasem są:
-określanie stopnia ważności zadań

-ustalenie zadań do wykonania

-ustalenie listy zadań na każdy dzień

 

4.       Do ZEWNETRZNYCH uwarunkowań marnotrawstwa czasu należą :
-niepunktualność interesantów

-awarie urządzeń

-potrzeba czytania prasy fachowej

 

5.       Alokowanie to przepisywanie zasobów do poszczególnych zadań.

 PRAWDA

6.       Do narzędzi pomocnych w efektywnym zarządzaniu czasem należą:

-karta dziennego rejestru czynności

- arkusz roboczy celów

-lista kontrolna

 

7.       Zebrania w czasie pracy są:

- ważne, jednak nie oznacza to ze menager musi brać udział we wszystkich zebraniach

 

8.       Cele długoterminowe obejmują konkretne zadania :

FAŁSZ

 

9.       Do podstawowych zadań managera należą :

-sporządzanie szczegółowych harmonogramów dla pracowników

-organizowanie

-alokowanie

-informowanie

10.   W ZPC o ustalenie celów zaangażowani są :

-pracownicy

-kierownictwo

 

11.   Do zalet ZPC należą:

-wynikająca ze współdziałania, lepsza komunikacja  

-ułatwiona kontrola

-lepsza motywacja pracowników

-utrzymanie postępu organizacji w kierunku realizacji jej długookresowych celów

 

12.     Cele dotyczące ulepszeń odnoszą się do:

-ulepszeń wyników organizacji pod określonym względem

 

13.     Niezbędnym elementem ZPC jest dokonanie przez podwładnych samooceny, która staje się przedmiotem dyskusji z przełożonym, w której kładzie się nacisk na wnioski dotyczące działania w przyszłości

 PRAWDA

 

14.     W ZPC praca w zespole wymaga :
- działań indywidualnych polegających na wykonaniu zadań przez uczestników
-negocjowania celów
-wspólnego planowania 

 

15.      ZPC menager ustala w jaki sposób będą realizowane zadania poszczególnych uczestników zespołu

FAŁSZ

16.     Cele w zarządzaniu przez cele musza być:

-osiągalne

-konkretne

-racjonalne

-określone w czasie

-mierzalne

17.     Ustal kolejność dla ZPC:

-P-3

-W-2

-S- 1

-B-4

 

18.     W ZPC cele indywidualne nie muszą być powiązane z nadrzędnymi celami strategicznymi.

FAŁSZ

19.     Twórcą koncepcji zarządzania przez cele jest 

PETER DRUCKER

20.   Komunikacja elektroniczna może mieć formę:
-formalnych systemów informacyjnych
- osobistej techniki elektronicznej


21.   Do czynników zewnętrznych, które zniekształcają przepływ informacji, można zaliczyć:
-hałas

- złe warunki atmosferyczne

 

22.   Komunikacja to:
- porozumiewanie się ludzi za pomocą środków niejęzykowych
-przekazywanie informacji
- porozumiewanie się ludzi za pomocą środków językowych
-forma wymiany informacji za pomocą znaków


23.   Według Mehrabina na interpretacje przekazywanej treści mają wpływ różne czynniki. Do wymienionych poniżej czynników…
-komunikaty niewerbalne            55%
-komunikaty prajęzykowe           38%
-komunikaty werbalne                  7%

24.   Standaryzacja w organizacji wpływa na jakość i efektowność komunikacji.

 PRAWDA

25.   Do sygnałów niewerbalnych należą:
- głos
-gesty
-mimika
- postawa ciała

26.   Emocje występują w komunikatach pisemnych.

PRAWDA

27.   Odbieranie komunikatu na podstawie tego co się słyszy i widzi wybiórczo to:
-selektywna percepcja

28.   Odczuwanie emocji odczuwalnych przed odbiorców komunikatu utrudnia zapobieganie zniekształceniu informacji.

 FAŁSZ

29.   Niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych polega na tym, ze jeśli wygląd i zachowanie  nadawcy sugerują komunikat odmienny od przekazywanego, informacja może zostać niewłaściwie odczytana.

PRAWDA

30.   Do środków komunikacji pisemnej należą:
-tablice ogłoszeń
-notatki
-e-maile
-czasopisma wewnątrz-organizacyjne
-listy
-raporty
-kwestionariusze postaw

 

31.   Komunikacja nieformalna to:
-komunikacja pomiędzy uczestnikami organizacji zajmującymi stanowiska na różnych szczeblach i  różnych komórkach
-komunikacja skośna
-komunikacja diagonalna


32.   Kanałem komunikacyjnym może być :
-rozmowa bezpośrednia
-sprawozdanie
-rozmowa telefoniczna
-notatka


33.   Dopasuj przeszkody w skutecznej komunikacji do najlepiej opisujących je czynników:
-miejsce i czas nadania komunikatu                        -brak zaufania
- różnice w wyksztalceniu                                            -różnice w postrzeganiu
-nastrój może zmienić sens komunikatu               -emocje
-różnice w doświadczeniu zawodowym                -różnice w postrzeganiu

34.   Do środków komunikacji ustnej należą:
-formalne prezentacje
-wymiana interpersonalna
-spotkania zespołów

-wykłady
-plotki
-spotkania w dużej grupie
-potkania reprezentantów

 

35.   Do barier zarządzania prze komunikowanie w organizacji należą:

-obawa przed dzieleniem się informacją
-chęć ukrycia pewnych decyzji przed podwładnym
-autokratyczny styl kierowania
-niekompetencje menedżerów w zakresie zarządzania

36.   Do przyczyn konfliktu zaliczyć można:
-odmienność poglądów
-potrzeba autonomii kontroli
-wadliwa komunikacja
-ograniczoność zasobów
-współzależność


37.   Do zasobów stymulowania konfliktu należą:
-kwestionowanie aktualnej struktury władzy
-przekazywanie celowo dwuznacznych informacji
-miana ustalonych  kanałów komunikacji 
-nieprzekazywanie informacji


38.    Stadium dostrzeżenia konfliktu :
-występują jawne różnice o podłożu problemowym w postrzeganiu rzeczywistości

39.   Do technik rozwiazywania konfliktu zaliczyć można:
-narzucanie
-uleganie

-współprace
-kompromis
-unikanie


40.   Do pozostałych skutków konfliktu w organizacji zaliczyć można:
-rolę poznawczą
-wzrost motywacji


41.   Formułowanie każdego wynegocjowanego punktu jest warunkiem skutecznych negocjacji.

PRAWDA

42.   Konflikt w organizacji może być zjawiskiem:
-pozytywnym
-negatywnym


43.   Arbitraż jest formą rozstrzygania sporów polegająca na wydaniu wiążącej decyzji przez osobę neutralną.

PRAWDA  

44.   Konflikt wewnętrzny to konflikt:
-może dotyczyć sytuacji, w której pracownik ma do wykonania sprzeczne zadania
-dotyczy wyborów człowieka


45.   Przedstawicielem tradycyjnego poglądu na konflikt w organizacji jest:
- FREDERICK TAYLOR

46.   Pogląd szkoły stosunków międzyludzkich głosi, iż konflikt:
-jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym
-może okazać się korzystny dla organizacji


47.   Do przyczyn konfliktu zaliczyć można:
-niezgodność w postrzeganiu faktów
-różnice celów
-struktura organizacyjna
-osobowość


48.   Konflikt dysfunkcjonalny to KONFLIKT DESTRUKCYJNY

49.   Konflikt to:
-spór
-antagonizm
-zatarg
-kolizja
-sprzeczność interesów


50.   Negocjacje to jednostronny proces komunikowania się.

 FAŁSZ

51.   Rola poznawcza konfliktu jako jego skutek oznacza że
-konflikt przyczynia się do pogłębiania wiedzy na temat swój i innych uczestników
-uczestnicy organizacji poznają potrzeby i poglądy innych


52.   Graniczenie konfliktu polega na likwidowaniu potencjalnych źródeł zapalnych np.:
-zwiększenie plac, kiedy pojawia się problem zbyt niskich zarobków
-zasępienie celów poszczególnych stron konfliktu celami nadrzędnymi
-przeniesienie jednego pracownika do innego działu
-jednoczenie wokół wspólnego wroga lub zagrożenia


53.    Kierowanie konfliktem polega na:
-ograniczaniu konfliktu, kiedy przekroczy on poziom optymalny dla danej organizacji
-stymulowanie konfliktu, gdy jego poziom jest niewystarczający
-rozwiazywaniu konfliktów

54.   Benchmarking wymaga jedynie działań doraźnych.

FAŁSZ

55.   Do podstawowych zasad reengineeringu zaliczyć można:
-ciągle analizowanie procesów w przedsiębiorstwie
-uwzględnianie istniejących ograniczeń
-myślenie inaczej
-wychodzenie do potrzeb klienta


56.   Reengineering koncentruje się na małych , skokowych zmianach.

FAŁSZ

57.   Reengineeringiem objęte mogą być akie procesy jak:
-koszty
-jakość
-szybkość
-serwis


58.   Działania opierające się na analizie podmiotów konkurencyjnych to:
- BENCHMARKING KONKURENCYJNY

59.   Do skutków outsourcingu w zakresie produkcji zaliczyć można:
-zmniejszenie liczby bezpośrednich dostawców organizacji
-możliwość utraty kluczowych kompetencji przez organizacje
-ryzyko niestabilności współpracy z kooperantami


60.   Celem benchmarkingu jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa które zgodnie z założeniem benchmarkingu:
-powinno dążyć do dorównaniu liderowi

61.   Outsourcing powstał:
 - w latach 80  XX wieku. Ale w praktyce funkcjonował wcześniej

62.   Reengineering polega na radykalnym przeprojektowaniu organizacji i w związku z tym:
-polega na zupełnym oderwaniu się od przeszłości
-nie może dotyczyć wyłącznie wybranych części
-polega na zaprojektowaniu organizacji ponownie


63.   Do reakcji ludzi na zmiany należą:
-gniew
-depresja
-działanie
-akceptacja
-negocjacja


64.   Błędem jest założenie iż benchmarking pozwala odnaleźć idealne rozwiązanie.

 PRAWDA

 

65.    Reengineering to:
-koncepcja modelu przedsiębiorstwa polegająca na przeprojektowaniu procesów w  przedsiębiorstwie
-fundamentalne przemyślenia od nowa procesów w firmie


66.   Do komponentów Lean management zaliczyć można:
-praca zespołowa
-odpowiedzialność osobista
-przewidywanie
-orientacja na klienta
-kaizen


67.   Rzeczywisty styl kierowania to praktycznie ukształtowany i faktycznie stosowany zintegrowany system metod, technik i innych narzędzi oddziaływania na podwładnych, dostosowany do założonych celów, realizowanych zadań i konkretnych warunków działania.

PRAWDA

68.   Likert uznaje za najlepszy, styl konsultacyjny. Twierdzi, że jest to styl wzorcowy, do stosowania którego dążyć powinien każdy kierownik.

FAŁSZ

69.   Zaznacz prawidłowe stwierdzenia:

- dla lidera zespołu najistotniejsze jest uświadomienie sobie, jaki jest jego naturalny styl kierowania oraz jakie inne style mogą w danym zespole sprawdzać się lepiej.
-nie ma idealnego stylu zarządzania, który sprawdzałby się w każdym zespole.
-menedżer, który zdaje sobie sprawę zarówno ze swoich mocnych, jak i słabych stron może modyfikować swoje zachowanie.

 

70.   Dopasuj definicje do poszczególnych stylów:
- kierownik przejawia wyłączne i duże zainteresowanie zadaniami          -styl zadaniowy
-kierownik przejawia wyłączne i duże zainteresowanie ludźmi                  -styl osobowy
- kierownik nie przejawia zainteresowania ani zadaniami ani ludźmi        -styl unikatowy
-kierownik przejawia przeciętne zainteresowania zadaniami i ludźmi     -styl zachowawczy
- kierownik przejawia duże zainteresowania zadaniami i ludźmi                -styl optymalny

71.   Transformacje potencjalnego stylu kierowania w styl rzeczywisty determinują:
-czynniki zewnętrzne
-czynniki personalne
-czynniki techniczne
-czynniki ergonomiczno-organizacyjne


72.   Według Lewina-Lipitta-White’a wyróżnić można następujące style kierowania:
-autokratyczny
-demokratyczny
-nieingerujący


73.   Potencjalny styl kierowania:
-kształtowany jest przez zespół  poglądów i przekonań kierownika na temat mechanizmów zachowań podwładnych
-przejawia się z odpowiednim organizacyjnym zachowaniu kierownika wobec  podwładnych
-przejawia się z stosunku kierownika do zakresu samodzielności podwładnych
-jest to „filozofia kierowania”


74.   Styl bezosobowy według Sergio dotyczy sytuacji, kiedy kierownik nie angażuje się emocjonalnie, prezentuje postawę racjonalna o określonej skali powściągliwości i dystansu. PRAWDA

75.   Według Reddina, kierownik biurokrata może być efektywny, ponieważ wywiązuję wagę do formalnych procedur i kontroli podlegającego mu personelu. Przez otocznie ceniony jest jako sumienny i skrupulatny.  Może osiągnąć dobry wynik w sytuacji kryzysowej.

PRAWDA

76.   Wybór stylu kierowania zależy od:
-sytuacji
-kierownika
-podwładnych


77.   Do celów zrządzania wiedzą należą:
-tworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się wiedzą
-odnajdywanie i doskonalenie skutecznych metod pracy intelektualnej pracowników
-dostarczanie właściwej wiedzy właściwympracownikom we właściwym czasie 


78.   Cele dotycząc ulepszeń odnoszą się do:
- ulepszeń wyników organizacji pod określonym względem

79.   Wiedza jest nielimitowana, co oznacza, że istnieje jednoznaczna korelacja pomiędzy wielkością zasobów wiedzy wynikającymi z tego faktu:

 FAŁSZ

80.   Krytycy teorii Maslowa podkreślają, iż potrzeby ludzi nie są trwałe.

 PRAWDA

81.   Teoria ERG zakłada, że ludzkie dzalanie może być:
-więcej niż jedną niezaspokojoną jednocześnie potrzebą

82.   Teoria Y D. McGregora bazuje da podejściu od strony zasobów i uwzględnienia następujące elementy:
-praca daje ludziom satysfakcję

-praca jest naturalnym elementem życia ludzi
-ludzi motywuje się pozwalając uczestniczyć w podejmowaniu decyzji

 

83.   ZPC wymaga ustalania celów na najwyższym stopniu zrządzania przez naczelne kierownictwo które określa organizacji oraz nakreśla główne cele jej działania.

 PRAWDA

84.   Za początek koncepcji zrządzania wiedza przyjmuje się:
-rok 1987

85.   Aby stworzyć system zrządzania wiedzą niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich czynników, takich jak systemy zrządzania, kultura organizacyjna zorientowana na ludzi. 

 PRAWDA

86.   Niewyczerpalność wiedzy oznacza że:
-wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się gdy jest przekazywana

87.   Wszystkie zachowania podwładnych podlegają wpływowi menedżera.

FAŁSZ

88.   Według Petera Duckera wiedza jest głównym zasobem konkurencyjnego społeczeństwa.

 PRAWDA

89.   Do sił napędowych według teorii potrzeb Davida C. McClellanda należą:

- potrzeba osiągnieć

- potrzeba władzy

- potrzeba afiliacji

 

90.   Zgodnie z dwuczynnikową teorią potrzeb Herzberga, podziel następujące czynniki na dwie grupy:
-polityka organizacji àcz.h
- stosunki z przełożonymi àcz.h
-osiągniecia  àm
-rozwój osobistyàm
- sama praca àm
- odpowiedzialność àm
- życie osobisteàcz.h
- wynagrodzenie àcz.h

91.   Model motywacji Fredericka Taylora:
-zakłada iż ludzie wykonują prace niechętnie
-należy do tradycyjnych modeli motywacji


92.   Zarządzanie wiedzą:
-umożliwia wykorzystanie kapitału intelektualnego do uzyskania przewagi konkurencyjnej
-łączy ludzi, którzy posiadają wiedzę z tymi , którzy jej potrzebują

93.   Elton Mayo kładł nacisk na:
-znaczenie procesów spolecznych w środowisku pracy 

94.   Do podstawowych modeli zrządzania wiedzą należą :
-modele ukierunkowane społecznie
-modele kategorii wiedzy
-modele intelektualnego kapitału


95.   Informacja to:
-ogólne dostępne procedury

-przetworzone dane
-kategoria wiedzy
-zapisane zasady

 

96.   Formułowanie skomplikowanych, ale jasnych celów i zadań  jest istotą zarządzania.

FAŁSZ

97.     Zgodnie z teorią sprawiedliwości J. Stacy Adamsa, sprawiedliwość to stosunek nakładów pracy pracow. uzyskanych przez niego efektów.
-menedżer powinien stosować zachęty negatywne
-menedżer powinien sprawować ścisłą kontrole nad podwładnymi


98.   Motywacja jest zjawiskiem pozytywnym.

PRAWDA

99.   Zasoby przechowywanej wiedzy:

ROSNĄ

100.  Zgodnie z teorią sprawiedliwości Skinnera, jedną z technik modyfikacji zachowań jest uczenie się unikania, które oznacza:
-wzmacnianie pożądanego zachowania- pracownik wykonuje polecenia kierownika w celu uniknięcia niemiłych następstw.

101.  Według teorii oczekiwań Vrooma, motywacja zależy od siły pragnienia człowieka i oczekiwanego prawdopodobieństwa jej zaspokojenia.

PRAWDA

102.  Motywowanie jest:
-wpływaniem na zachowanie podwładnych

….. ???

 

103.  Jaką grupę potrzeb, obok egzystencji i kontaktów spolecznych, wyróżnia Clayton Alderfer w teorii potrzeb ERG.

ROZWOJU

104.  Zgodnie z teorią potrzeb Maslowa:
- człowieka motywują czynniki zaspokajające potrzeby dominujące w danym czasie
- potrzeby człowieka zmieniają się w czasie
-przy niskim poziomie dochodów małe znaczenie ma praca w zespole  

-potrzeby wyższego rzędu odczuwalne są po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu

 

105.  Do portfela aktywów intelektualnych należą:
        -tajemnice handlowe
        -nagromadzona wiedza pracowników
        -patenty
        -prawa własności intelektualnej